mate otazku

Ako sa stať Canisterapeutom

21.05.2012 21:09

Ako sa stať Canisterapeutom

P1210149.JPG

Ako sa stať canisterapeutom

Canisterapia predstavuje prácu s rôznorodou klientelou – od zdravých detí a dospelých, trpiacich samotou, či problémami so zaradením sa do spoločnosti, po zdravotne postihnutých ľudí, autistov, ľudí s detskou mozgovou obrnou, epileptickými záchvatmi...
Realizácii canisterapie preto predchádza jedinečný proces prípravy, s presne stanovenými pravidlami, dôležitými pre profesionálny výkon canisterapie.

Kde na Slovensku možno absolvovať kurz na inštruktora canisterapie?

Na Slovensku existuje niekoľko kynologických klubov, ktoré sa venujú výcviku psov a psovodov pre canisterapiu.

Akreditáciu Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR získal v r. 2006 napr. Kynologický klub EUROCANIS Slovensko v Humennom, na jej základe môže tento kynologický klub vzdelávať v oblasti prípravy na výkon činnosti inštruktora canisterapie.

Aké sú predpoklady pre psa, aby mohol vykonávať canisterapiu?

Pri canisterapii plemeno psa nie je dôležité, môže ju vykonávať pes akéhokoľvek plemena, bez ohľadu na veľkosť, s preukazom i bez preukazu pôvodu, dokonca i kríženci, po dovŕšení veku 18 mesiacov. Minimálny vek psa na testovanie je 15 mesiacov, terapeutmi sa však psi môžu stať až po dovŕšení 18 mesiacov.

Dôležitá je tiež história psa – od jeho narodenia až doteraz. Akákoľvek negatívna skúsenosť psa sa môže v istej situácii odraziť možno v podobe skratovej reakcie psa.
Potenciálni adepti sa vyberajú počas výcviku psov v základnej poslušnosti. Nasleduje kurz pre ich výcvik skúsenými cvičiteľmi s dlhoročnou praxou.

Keďže canisterapia je metóda založená na úzkom kontakte s človekom, môže ju vykonávať iba pes žijúci v interiéri, v priateľskom a harmonickom vzťahu so svojím pánom.
Na cvičisku je takisto najdôležitejšia pohoda, ktorá je pre psa aktívnym spôsobom relaxácie.

Aké sú predpoklady pre psovoda – majiteľa psa, aby mohol vykonávať so svojím psom canisterapiu?

Pes – canisterapeut by mal mať iba jedného, stáleho pána. Psovodi musia absolvovať výcvik, aby sa naučili svojho psa viesť odborne.

Iba psovodi (majitelia psov), ktorí absolvovali kurz pre inštruktorov canisterapie so svojimi psami, sa môžu zúčastniť prvého testovania psov – canisterapeutov, na základe ktorého im je následne vydaný certifikát.
Testovania sa môže zúčastniť iba psovod starší ako 18 rokov.

Testovanie psa – canisterapeuta

Pred začatím testovania psa sa musí psovod preukázať potvrdením o očkovaní, a o nákazovej situácii. Pokiaľ tieto potvrdenia nepredloží, nemusí mu byť testovanie umožnené.

Vydaniu certifikátu pre psa – canisterapeuta predchádza testovanie povahových vlastností psa odbornou trojčlennou komisiou za účelom overenia jeho spôsobilosti pre prácu s telesne a mentálne postihnutými pacientami.

Testovanie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR – zákonom č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
Počas testovania sa pozoruje vzájomný vzťah psovoda a jeho psa, schopnosť psa zvládať stresové situácie, fyzickú i psychickú záťaž, hodnotí sa základná poslušnosť, obratnosť a spôsobilosť pre výkon canisterapie, spolupráca psa a psovoda, reakcia psa na invalidný vozík, barle, človeka pohybujúceho sa nekoordinovane, reakcia psa na nečakaný dotyk,...

Vydanie certifikátu pre psa – canisterapeuta

Základom pre vydanie certifikátu pre psa – canisterapeuta je hodnotenie komisie „Vyhovel“.

Vyhovie pes, ktorý na prítomnosť cudzích ľudí reaguje celkovo pozitívne, úlohy, ktoré sú predmetom testovania vykonáva s radosťou, bez strachu, či nervozity. Nevyhovie pes, ktorý nemá záujem o kontakt s ľuďmi, je neovládateľný, bojazlivý, nervózny,...

Certifikát pre psa canisterapeuta je dokladom oprávňujúcim psa na výkon canisterapie po dobu jedného roka odo dňa vystavenia certifikátu, iba so psovodom, s ktorým bolo uskutočnené testovanie. Po roku musí pes absolvovať preskúšanie. Ak bol pes testovaný trikrát, vždy rok po roku, jeho ďalšie preskúšanie sa robí v dvojročných intervaloch.

Všeobecne platí pravidlo, že za psa – canisterapeuta nesie počas canisterapie zodpovednosť človek, na ktorého meno je certifikát vydaný.


Autorka: Veronika Shaughnessy
Zdroj: inet, www.eurocanis.szm.sk
 

Komentáre