mate otazku

NO útulok v údolí Dubnica nad Váhom

NO útulok v údolí Dubnica nad Váhom

denne
Email: utulokdca@stonline.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 905 397 779

NO útulok v údolí Dubnica nad Váhom

Poslanie a ciel cinnosti organizácie

1. Organizácia je dobrovolná, nezisková, nepolitická, nenáboženská, ekologická organizácia pre ochranu zvierat a všetkého života na Zemi, združujúca ludí sympatizujúcich s jej myšlienkami.

2. Hlavným cielom organizácie je podielat sa na ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom, bolestou. Opusteným nie len zvieratám dávat šancu na nový domov, poskytnút im vyhovujúce podmienky pre zvyšok života v útulku pre opustené a týrané zvieratá. Zachranovat zvieratá pred zbytocným a neopodstatneným utratením. Dalšie cinnosti sú založené na humanitárnom a charitatívnom základe s myšlienkou pomáhat špecifickým skupinám ludí s tažkými diagnózami ci dysfunkciami ako autizmus prípadne pohybovými dysfunkciami formou hypoterapie ci celkovému rozvoju ich vnútra priamym kontaktom so zvieratami ci podielom a angažovaní sa v starostlivosti . Organizácia umožnuje tiež reedukacnú a resocializacnú cinnost pre obete drogových a iných závislostí medzi mládežou , ale tiež pre dospelých ludí ako aj možnost osobnostného rozvoja pre deti z detských domovov.

3. Celá cinnost organizácie je založená na myšlienke nenásilia a osobnej slobody .

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci a ochrany zvierat pred utrpení, stresom a bolestou, a v tom najmä:

  • poskytuje opusteným zvieratám nový domov v útulku
  • poskytuje opusteným a týraným zvieratám vyhovujúce podmienky pre zvyšok života v útulku, zabezpecuje im stravu, výcvik, ubytovanie
  • zachranuje zvieratá pred zbytocným a neopodstatneným utratením

Dalej nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti humanitárnej starostlivosti a charity, a tom najmä:

  • pomoc špecifickým skupinám ludí s tažkými diagnózami ci dysfunkciami ako napr. autizmus, príp. pohybovými disfunkciami, formou hypoterapie alebo formou
  • priamym kontaktom so zvieratom ci podielom a angažovaní sa v starostlivosti o zvieratá
  • poskytuje reedukacnú a resocializacnú cinnost pre obete drogových a iných závislostí medzi mládežou, ale tiež pre dospelých ludí ako aj možnost osobnostného rozvoja pre deti z detských domovov
  • spolupracuje s organizáciou „Darujme anjelom krídla“
     

viac info na   utulokdca.sk