mate otazku

OZ Dogazyl Dunajská Streda

OZ Dogazyl Dunajská Streda


Email:

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 904 640 240

OZ Dogazyl Dunajská Streda

Združenie Dogazyl je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické združenie, ktoré združuje ľudí sympatizujúcimi s jeho myšlienkami. Jeho hlavným cieľom je humánne využitie schopností psov a iných zvierat pre potreby ľudí a humánne zníženie nechcených, týraných a túlavých psov, ktorí sú potencionálnymi prenášačmi nákazlivých ochorení.

Hlavným cieľom združenia je podielať sa na:

a/ ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom a týraním
b/ kontrole populácie psov a mačiek
c/ vybudovaní karantény a útulku pre opustené a túlavé spoločenské zvieratá
d/ denne ochraňovať zdravie občanov tým, že ihneď izoluje túlavé, agresívne a choré zvieratá z ulice, ktoré umiestňuje do príslušných zariadení
e/ osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, zameraná na zvýšenie tolerancie a zodpovednosti voči spoločnosti a voči zvieratám
f/ výchova detí a mládeže k filantropii a etickému postoju k živým tvorom, v spolupráci so základnými a strednými školami
g/ podpora detí a mládeže v ich mimoškolských záujmových činnostiach – agility, výcvik psov,.....
h/ organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií
i/ spolupráca s organizáciami podobného zamerania
j/ poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia.